Kamer van Koophandel: 72765984

IBAN: NL74KNAB0257806628

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

1.Retournering fotoprints

a. Het retourneren van fotoprints is mogelijk, wij vergoeden de retourkosten uit een bestelling wanneer wij zelf een fout hebben gemaakt ( maat, uiterlijk ). Zijn er fouten gemaakt door de besteller dan vergoeden wij de retourkosten niet, de retourkosten bedragen € 10.

b. We storten het geld na controle en goedkeuring van de geretourneerde goederen terug op de rekening waar de bestelling mee betaald is. Wanneer de geretourneerde producten beschadigd terugkomen nemen wij contact op over verdere stappen.

2.Algemeen

Deze algemene verkoopvoorwaarden maken deel uit van elke overeenkomst waarbij Photo by CB als verkoper optreedt. Voorwaarden van de koper zijn niet van toepassing, ten zijde ze voor ons schriftelijk zijn aanvaard.

3.Aflevering en verzending

a. De verzendkosten binnen Nederland zijn inbegrepen in de prijs. Het transport van de bestelde goederen geschiedt voor rekening en risico van ons aan het adres van. De verzendkosten naar Duitsland en België bedragen € 79,50.

b. Vanaf het tijdstip van aflevering en/of aanbieding van de goederen aan koper gaat het risico ter zake van de geleverde goederen op de koper over. Koper is gehouden de goederen in ontvangst te nemen, bij gebreke waarvan de hiermede ten laste van ons komende schade en/of kosten door koper aan ons zullen worden vergoed.

4.Reclamaties

a. Reclamaties betreffende manco’s, verkeerde opmaak, gewichten, aantallen of betreffende de emballage en de berekende prijs dan wel andere gebreken die koper bij normale oplettendheid bij of spoedig na aflevering had dienen op te merken moeten binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk gemotiveerd bij ons worden ingediend. Bij verborgen gebreken met betrekking tot de afgeleverde goederen dient de koper zo spoedig mogelijk schriftelijk gemotiveerd bij ons te reclameren. Het recht van de koper om te reclameren vervalt in ieder geval na het verstrijken van 30 dagen na de aflevering van de goederen.

b. Indien de afgeleverde goederen van aard en/of samenstelling zijn gewijzigd, geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht tot reclamatie.

c. Indien de koper met inachtneming van het bovenstaande heeft gereclameerd en de klacht gegrond is zullen wij uitsluitend gehouden zijn ofwel de goederen waar op de klacht betrekking heeft voor onze rekening te vervangen ofwel deze terug te nemen en de koopprijs aan de koper terug te betalen. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of kosten zoals bijvoorbeeld verloren gegane winst, financiële verliezen enzovoort.

d. Retourzendingen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van ons zijn niet toegestaan. Retourzendingen geschieden voor rekening en risico van koper aan het door ons opgegeven adres. Voor zover retourzending na toestemming van ons heeft plaatsgevonden en de klacht van koper gerechtvaardigd is, zullen de met de retourzending verbonden kosten door ons aan koper worden vergoed. Wij zijn gerechtigd de teruggezonden goederen voor rekening en risico van koper te houden of te doen houden, indien deze zonder onze toestemming of op grond van een niet gerechtvaardigde klacht zijn teruggezonden.

5.Betaling

a. Betaling dient direct bij aankoop te geschieden.

6. Overmacht

Indien wij door omstandigheden zoals overmacht, stakingen, overheidsmaatregelen en/of door toedoen van toeleveringsbedrijven niet (tijdig) aan onze leveringsverplichtingen kunnen voldoen, zijn wij gerechtigd de overeenkomst te annuleren, danwel de levering gedurende een door ons te bepalen redelijk tijd op teschorten zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

7. Website (www.photobycb.nl)

Photo by CB heeft de inhoud van zijn website met de grootst mogelijke zorg samengesteld, waaronder mede begrepen alle informatie en gegevens die op de website zijn geplaatst. Alle informatie kan door ons te allen tijde, zonder voorafgaande aankondiging, worden gewijzigd en/of verwijderd.

8. Eigendomsrechten website ( www.photobycb.nl )

De eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s, video’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal en merken en overige materialen, berusten bij ons en/of onze licentiegevers. Het is niet toegestaan (een gedeelte van) de website op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden en/of te verveelvoudigen.

9. Aansprakelijkheid website ( www.photobycb.nl )

Wij sluiten hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit elk gebruik van de website. In het bijzonder zullen wij in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uithandelingen verricht door u, die zouden zijn ingegeven door de op de website geplaatste informatie en/of het onrechtmatig gebruik van haar systemen, waaronder de website, door een derde.

10. Verwijzingen website ( www.photobycb.nl )

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar de websites van derden. Wij hebben geen zeggenschap over deze websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

11. Beveiliging website ( www.photobycb.nl )

Wij spannen ons naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik van data. Wij organiseren hiervoor geavanceerde technische maatregelen ten uitvoer. Wij kunnen te allen tijde niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies en/of misbruik van data voortkomend uit de website.

12. Diversen

Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door ons aangepast worden. Wij adviseren daarom deze algemene voorwaarden regelmatig te bekijken. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hiermee samenhangen dienen te worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam.